عشق و ...

زندگی به لحظه هاست....خوشیا و خنده هاس.....طوری بخند که فک کنن....دنیا زیرپای ما

+ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ 9:52 Amin & Atefeh | |

 

 

زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم :

دوست داشتن تــو . . .

 

 

. من خــــــــــوشبخــــت ترینم . . .

چـــون تــــــــو رو دارم . . .

تــــــویی که حتـــــی فکر کردن بهت . . .

قلبمـــــو گرم میکـــــنه . . .

تـــــو رو با همـــه دنیــــــا هم عوض نمیکنم . . .

هیـــــچوقت اینقــــــدر آرامش نداشتـــم

محبوب ِ قلبـــــم . . .

دوستــــــت دارم

 

 

 

+ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ 10:4 Amin & Atefeh | |

عاطی . . .

+ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ 1:4 amin| |

+ سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ 15:56 amin| |

دوست دارم عاطفه 

+ سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ 15:39 amin| |

+ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ 17:18 Amin & Atefeh | |

خوشــــــــــبختی داشتن کســـــی است


که بیشـــتر از خـــودش


تــ ــ ــ ــ ــو را بــخواهد

...

و


بیشـــتر از تــ ـ ـ ـ ـــو


هیـــــ♥ــــــچ نخواهد


و


تــــــ♥ــــو ...


برایش تـــ ــ ــ ــمام زندگی باشی ...

+ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ 17:10 Amin & Atefeh | |

+ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ 17:6 Amin & Atefeh | |

” تـــو ”
تنهــــا دعـــای قشنــــگ منــــی
مبــــادا کســـی از خـــدا ،
بـــــی خبــــر بــــرای خـــودش، آرزویــــت کنــــد …

+ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ 13:15 Amin & Atefeh | |

دیگه با هرکسی گرم نمیگیرم…

چون جنبه ندارن ته میگیرن…

به اندازه گریه گنجشک دوستت دارم

فکر میکنی کمه ؟

اما گنجشک ها زمانی که گریه میکنند می میرند

نمی دانــم …

چــرا بیــن ایــن همــه آدم پــیــله کــرده امــ بــه تــو …

شــاید فــقط با تــو پــروانــه می شـــوم …

+ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ 13:14 Amin & Atefeh | |طراح : ـ♥ـدفــ